ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ.


admin Τρί, 29/08/2017 - 10:24

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Μία από τις διαχρονικές παθογένειες του ευρύτερου δημόσιου τομέα της πατρίδας μας είναι η δυσκολία εκπόνησης και υλοποίησης μακρόπνοου στρατηγικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης σε κρίσιμους τομείς, το οποίο να περιλαμβάνει, ενεργοποιεί και συντονίζει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (Κράτος, ΟΤΑ, παραγωγούς, επιστήμονες). Καθοριστικό αποτέλεσμα της αστοχίας αυτής είναι η αδυναμία παρακολούθησης και έγκαιρης ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να μετασχηματίσουν μια ολόκληρη περιοχή αφυπνίζοντας το παραγωγικό και καινοτόμο δυναμικό της.

Ένας τέτοιος τομέας, ο οποίος συγκεντρώνει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός παραγωγικής ανασυγκρότησης, μέσω των τεχνολογικών εξελίξεων, είναι αυτός της Έξυπνης Πόλης. Αναφερόμαστε στις πολιτικές και τεχνικές διεργασίες, καθώς και στις διαδικασίες αποφάσεων που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, μετασχηματισμού μιας «συμβατικής» πόλης σε «έξυπνη πόλη». Αναπόφευκτα, οι όποιες επιλογές στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης, εκπορεύονται από το μοντέλο ανάπτυξης (όραμα), το οποίο θα υιοθετηθεί και ακολούθως θα καθορίσει τα δομικά χαρακτηριστικά του προαναφερόμενου στρατηγικού σχεδίου. Ταυτόχρονα, θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο να προσδιορίσει με αντικειμενικό τρόπο το βαθμό θεσμικής, διοικητικής και τεχνικής ετοιμότητας στον οποίo οφείλει να βρίσκεται για να υλοποιήσει ένα τέτοιο σχέδιο. Η τελευταία διαπίστωση υποδηλώνει την ανάγκη οργανωτικής αναδιάρθρωσης των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και των συνεργασιών με άλλους φορείς που θα απαιτηθεί να εγκαθιδρύσει.

Διαφαίνεται ότι ο Δήμος της Πάτρας έχει ήδη αρχίσει να αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα εκπόνησης ενός συνολικού, μακροπρόθεσμης εμβέλειας, σχεδίου Έξυπνης Πόλης, μέσω των διαφόρων σχετικών δράσεων στις οποίες εμπλέκεται, με προεξέχουσα αυτή που αφορά στη συγκρότηση και το συντονισμό ομάδων εργασίας γύρω από τη θεματική της Έξυπνης Πόλης. Οι πιο δραστήριες, από το σύνολο των ομάδων εργασίας που συγκροτήθηκαν, κατέθεσαν τις τελικές προτάσεις τους την 17η Ιουλίου σε ανοικτή ημερίδα η οποία έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Ιουλίου 2017, στην Αγορά Αργύρη, υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρών (παρουσία του Αντιδημάρχου κ. Κορδά και στελεχών του Δήμου). Αποτέλεσμα της ημερίδας αυτής ήταν, απ’ ό,τι φαίνεται, η προσπάθεια ενοποίησης των προτάσεων αυτών ως βάση ενός ενιαίου σχεδίου Έξυπνης Πόλης. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τον διαφαινόμενο έντονο προβληματισμό της Δημοτικής Αρχής και υπαλλήλων της, ως προς το βαθμό ετοιμότητας του Δήμου υλοποίησης ενός τέτοιου σχεδίου.

Παράλληλα με την παραπάνω δράση, ο Δήμος έχει εγκρίνει, συμμετάσχει ή λειτουργεί, μια σειρά από πιλοτικές εφαρμογές Έξυπνης Πόλης όπως το sense city (patras.sense.city) μέσω της συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο Πατρών, έξυπνης στάθμευσης και έξυπνου φωτισμού μέσω της συνεργασίας του με κοινοπραξία της Cosmote, και, λίγο παλιότερα, έξυπνων στάσεων (πρόγραμμα της ΑΔΕΠ, προσβάσιμο μέσω της εφαρμογής Patras Bus), κλπ. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, μάλιστα, φαίνεται να τελεί υπό έγκριση και η υλοποίηση ενός συστήματος δημιουργίας περίπου 800 έξυπνων στάσεων, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από αναπτυξιακό πρόγραμμα, ενώ έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν και άλλα προγράμματα σχετικά με την Έξυπνη Πόλη.

Οι παραπάνω ενέργειες του Δήμου κινούνται σαφέστατα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθότι ο επιτυχής συντονισμός και η αποτελεσματική διαχείριση τους είναι πράγματι σε θέση να φέρουν σημαντικά και απτά κοινωνικο-οικονομικά οφέλη στην πόλη μας και να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ελκυστικού, από πολλές απόψεις, αστικού περιβάλλοντος για τους πολίτες της αλλά και το επιχειρηματικό και επιστημονικό οικοσύστημα που δραστηριοποιείται στην Πάτρα και συνεχώς εξελίσσεται.

Διαβλέπουμε, όμως, ότι ο τρόπος με τον οποίο μέχρι τώρα χειρίζεται ο Δήμος την προοπτική και τις ευκαιρίες που διανοίγονται μέσω της Έξυπνης Πόλης και των αναδυόμενων τεχνολογιών που αυτή προορίζεται να ενσωματώσει στον ιστό της, είναι στην καλύτερη περίπτωση ερασιτεχνικός, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενή αποτελέσματα για την πόλη, αν δεν τύχει στοιχειώδους σωστού συντονισμού και διαχείρισης.

Η τελευταία παρατήρηση, την οποία θα προσπαθήσουμε επιγραμματικά να τεκμηριώσουμε στη συνέχεια, είναι και ο λόγος για τον οποίο το «Κοινοτικόν» καταθέτει την συγκεκριμένη ερώτηση, μέσω της οποίας εκφράζουμε την ειλικρινή αγωνία μας και ευελπιστούμε να ανοίξει ένας εποικοδομητικός, διαπαραταξιακός διάλογος, υπό την μορφή ενός Δημοτικού Συμβουλίου με κύριο θέμα τον μετασχηματισμό του Δήμου της Πάτρας σε Έξυπνη Πόλη.

Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληματισμού μας έχουμε εντοπίσει ως Κοινοτικόν, τρεις πιθανές αιτίες που μπορούν να εκτροχιάσουν μια τέτοια σημαντική προσπάθεια. Επειδή, μάλιστα, οι αιτίες αυτές είναι αλληλοεξαρτώμενες και αλληλοτροφοδοτούμενες, τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα ενισχύονται και μεγεθύνονται πολλαπλασιαστικά. Συνεπώς, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα πρώτα βήματα εκπόνησης του στρατηγικού σχεδίου και όχι εκ των υστέρων, όταν δηλαδή θα είναι πολύ αργά.

  • Αποσπασματικότητα των επιλογών

Με βάση τη μέχρι τώρα διεθνή εμπειρία, μία από τις τακτικές που υιοθετούνται από πόλεις που φιλοδοξούν να μετασχηματιστούν σε έξυπνες πόλεις, είναι εκείνη της ανάπτυξης διαφόρων πιλοτικών εφαρμογών/υπηρεσιών. Αν αυτή η τακτική εφαρμοστεί άναρχα και αποσπασματικά, θα οδηγήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στο πρόβλημα της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών, των διαφορετικών υποσυστημάτων, που θα έχουν εγκατασταθεί και της πληθώρας των δεδομένων που θα έχουν παραχθεί. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης θα είναι η αδυναμία ολιστικής διαχείρισης ενός, από τη φύση του, περίπλοκου ψηφιακού περιβάλλοντος, το οποίο μεταφράζεται σε μια σειρά από κινδύνους, όπως, αύξηση του κόστους συντήρησης των επενδύσεων αυτών, δημιουργία ενός κλειστού περιβάλλοντος και άρα μόνιμης εξάρτησης από ένα μικρό αριθμό προμηθευτών, η μείωση της φιλικότητας της χρήσης του περιβάλλοντος της έξυπνης πόλης από τους πολίτες κ.α.

Για να γίνει αυτό αντιληπτό θα δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η επιλογή ενός προμηθευτή για την δημιουργία π.χ. των 800 θέσεων έξυπνης στάθμευσης που προωθεί ο Δήμος, αν δεν συνοδεύεται από την απαίτηση τα δεδομένα που προκύπτουν από το σύστημα αυτό να είναι ανοικτά και άρα προσβάσιμα από διάφορες εφαρμογές κι από άλλους κατασκευαστές, δημιουργεί συνθήκες εγκλωβισμού του Δήμου σε ένα προμηθευτή ή εξάρτηση από συγκεκριμένες τεχνολογίες στο μέλλον, όταν θα προκύψει η ανάγκη αύξησης των θέσεων στάθμευσης. Στην περίπτωση που ο Δήμος αποφασίσει να επιλέξει άλλον μειοδότη, τότε ενδεχομένως να προκύψει η ανάγκη ο πολίτης να χρειάζεται να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα δύο ξεχωριστές εφαρμογές για τον ίδιο σκοπό, η κάθε μία για διαφορετικά διαμερίσματα της πόλης! Ένα άλλο παράδειγμα είναι η εφαρμογή των έξυπνων στάσεων Patras Bus, η οποία ενώ ήδη είναι διαθέσιμη στους πολίτες, δεν παρέχει ακόμα πρόσβαση σε τρίτους στα δεδομένα αυτά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλες παρεμφερείς εφαρμογές ή άλλους σκοπούς (π.χ. αξιολόγηση της ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας), ή ακόμα να βελτιώσουν και την εν λόγω εφαρμογή, η οποία παρουσιάζει αρκετά προβλήματα, π.χ. ακόμα δεν έχουν ακόμα προστεθεί δεδομένα για όλες τις γραμμές δρομολογίων (βλ. το πρόβλημα συντήρησης που αναφέραμε πιο πάνω).

  • Αναβλητικότητα ή καθυστέρηση λήψεως αποφάσεων και υλοποίησης

Το δεύτερο σημαντικό πρόβλημα αφορά στην καθυστέρηση ή αναβλητικότητα των αναγκαίων αποφάσεων που πρέπει να παρθούν από τη Δημοτική Αρχή, οι οποίες είναι πιθανόν να οδηγήσουν στην ακύρωση των πλεονεκτημάτων και ωφελημάτων που ένα τέτοιο σχέδιο φιλοδοξεί να φέρει στην πόλη. Μια τέτοια ανησυχία εδράζεται σε δύο παρατηρήσεις τις οποίες αντλούμε από την εμπλοκή των Δημοτικών Αρχών σε προαναφερόμενες δράσεις.

Η πρώτη παρατήρηση αφορά στην σχετικά μεγάλη καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών των ομάδων εργασίας της δράσης «Πάτρα Έξυπνη Πόλη», η οποία διήρκησε σχεδόν 1 χρόνο, κλίμακα η οποία για το είδος των τεχνολογιών που πραγματεύεται θεωρείται υπερβολικά μεγάλο. Ακόμα και το πόρισμα που αναμένεται κάπου στα μέσα Σεπτεμβρίου δεν πρόκειται να είναι το τελικό προϊόν (το σχέδιο Έξυπνης Πόλης) αλλά θα περιγράψει το πλαίσιο μέσα στο οποίο ένα τέτοιο σχέδιο θα εκπονηθεί. Το τελευταίο παραπέμπει σε περεταίρω καθυστερήσεις, αν δεν ληφθούν σοβαρές αποφάσεις από την μεριά του Δήμου.

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά στην εφαρμογή sense.city η οποία ήδη έχει εγκατασταθεί από 1/1/2017 και χρησιμοποιείται από το Δήμο και τους πολίτες για την υποβολή και διαχείριση προβλημάτων της πόλης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, ο Δήμος της Πάτρας θα ανακοίνωνε επίσημα τη λειτουργία της συγκεκριμένης εφαρμογής αρχές Απριλίου γεγονός το οποίο θα σηματοδοτούσε την επίσημη λειτουργία του συστήματος και της εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω αυτού (βλ. σχετικά δημοσιεύματα http://tempo24.news/eidisi/114532/patra-sense-city-i-efarmogi-poy-lynei-ta-heria-politon-kai-dimoy-meso-kinitoy-pos , http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/432297). Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ακόμα και άρα εγείρονται διάφορα ερωτήματα για την κωλυσιεργία από πλευράς του Δήμου.

Η παράμετρος του χρόνου είναι καθοριστικά κρίσιμη διότι είναι σημαντικό το σχέδιο της Έξυπνης Πόλης που θα εφαρμοστεί, να συμβαδίζει με αντίστοιχες δράσεις άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων, καθώς μια τέτοια ευτυχής χρονική συγκυρία θα φέρει την πόλη της Πάτρας ανάμεσα στις πόλεις που καινοτομούν και θα την θέση στον πυρήνα των τεχνολογικών εξελίξεων. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων εξελίξεων είναι οι ευρωπαϊκές διεργασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην ΕΕ[1],[2],[3] έτσι ώστε να οριστεί ένας ολοκληρωμένος Ευρωπαϊκός οδικός χάρτης δημιουργίας πόλεων με 5G ετοιμότητα (5G Ready) σε κάθε μία από τις χώρες της ΕΕ, των οποίων οι ψηφιακές υποδομές πρέπει να είναι σε θέση μέχρι το 2020 να υποστηρίξουν πιλοτικές υπηρεσίες/εφαρμογές από διάφορους τομείς καθώς και τεχνολογικές δοκιμές νέων καινοτόμων προϊόντων. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι παραπάνω συγκυρίες αποτελούν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να διεκδικήσει η Πάτρα να γίνει μία από αυτές τις 5G πόλεις της χώρας μας. Ένα τέτοιο αίτημα θα πρέπει αφενός να αποτελέσει μέρος του στρατηγικού σχεδίου Έξυπνης Πόλης, αφού οι τεχνολογίες 5G αποτελούν το υπόστρωμα του ψηφιακού περιβάλλοντος της Έξυπνης Πόλης, αφετέρου δε, η Δημοτική Αρχή να διεκδικήσει, σε επίπεδο πολιτείας, τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης με την αναγκαία υλικοτεχνική υποστήριξη.

  • Έλλειψη ξεκάθαρου μοντέλου ψηφιακής ανάπτυξης

Αυτό το πρόβλημα είναι ίσως το πιο κρίσιμο καθώς έχει και μία σημαντική πολιτική διάσταση, η οποία θα καθορίσει όχι μόνο τις επιλογές των τεχνολογικών χαρακτηριστικών που θα υιοθετηθούν από το στρατηγικό σχέδιο, αλλά θα επηρεάσει καθοριστικά τη διαμόρφωση του κοινωνικού υπόβαθρου της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, ο μετασχηματισμός πόλεων σε έξυπνες πόλεις είναι δυνατόν να προκύψει μέσω διαφόρων προσεγγίσεων οι οποίες βασίζονται σε διαφορετικά πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Το φάσμα των προσεγγίσεων αυτών όπως αναδύεται μέσα από διεθνείς πρακτικές, κυμαίνεται μεταξύ δύο άκρων· αυτή του πλήρους ανοικτού ψηφιακού περιβάλλοντος Έξυπνης πόλης, βασιζόμενο π.χ. σε ανοικτό λογισμικό, ανοικτό hardware και ενός πιο κλειστού ψηφιακού περιβάλλοντος βασιζόμενο στα προϊόντα συγκεκριμένης κοινοπραξίας εταιρειών.

Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, θα καταφύγουμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Μεγάλες πόλεις στο εξωτερικό, σε συνεργασία με γνωστές πολυεθνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, υιοθέτησαν προτάσεις των τελευταίων για την μετατροπή τους σε Έξυπνες Πόλεις. Οι εταιρείες αυτές προσέφεραν στις πόλεις αυτές τις συμβουλευτικές τους υπηρεσίες και τα προϊόντα τους δωρεάν (pro bono) για μια χρονική περίοδο, κατά την οποία, μέσω τις λειτουργίας τους σε πραγματικές συνθήκες, έδιναν τη δυνατότητα στις αρχές της πόλης να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν τις τεχνολογίες αυτές, αλλά το πιο σημαντικό είχαν και οι ίδιες οι εταιρείες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν και να εξελίξουν τα προϊόντα τους και τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Μία τέτοια προσέγγιση φαίνεται να υιοθετείται και από το Δήμο Αθήνας σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωσή του[4] με τη δημιουργία Ψηφιακού Συμβουλίου, ως συμβουλευτικό όργανο ενίσχυσης της ψηφιακής τεχνολογίας της πόλης. Όπως γίνεται αντιληπτό η εξάρτηση από τις εταιρείες, οι οποίες συμμετείχαν εξ αρχής, ή ασκούν έντονη επιρροή στο σχέδιο της Έξυπνης πόλης είναι ισχυρή και θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στον αντίποδα της παραπάνω προσέγγισης, έχουμε ένα πιο ανοικτό ψηφιακό περιβάλλον Έξυπνης Πόλης, στο οποίο η ίδια η πόλη σχεδιάζει και υλοποιεί τις βασικές ψηφιακές υποδομές που χρειάζονται, βασιζόμενη σε ανοικτές τεχνολογίες. Ήδη βλέπουμε αυτή η προσέγγιση να υιοθετείται από άλλες πόλεις στο εξωτερικό, ως επί το πλείστον μικρότερου μεγέθους από τις προαναφερόμενες. Μια τέτοια επιλογή, βέβαια, μεταθέτει το βάρος του σχεδιασμού στον ίδιο το Δήμο, με αποτέλεσμα την ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένης ομάδας, κατάλληλης να φέρει εις πέρας ένα τέτοιο εξειδικευμένο αλλά σημαντικό έργο. Αν η προσέγγιση αυτή αποδειχθεί επιτυχής, τα οφέλη θα είναι μεγάλα, λόγω ακριβώς της ανοικτότητας του ψηφιακού περιβάλλοντος της Έξυπνης Πόλης, μέσω των προδιαγραφών που θα καθορίσει ο ίδιος ο Δήμος και η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα συνύπαρξης και συμμετοχής πολλών εμπλεκόμενων φορέων (επιχειρηματικών, ερευνητικών, κοινωνικών, κλπ), χωρίς ηγεμόνευση και εκμετάλλευση από ένα καρτέλ.

Οι δύο αυτές προσεγγίσεις δεν είναι μοναδικές αλλά αποτελούν τα άκρα ενός φάσματος επιλογών, ενώ όπως είναι φυσικό παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η τελική επιλογή προσέγγισης είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως, το μέγεθος της πόλης, οι ανάγκες της, οι άνθρωποι και τα ιδιοχαρακτηριστικά της περιοχής, αλλά, κυρίως, του τρόπου ανάπτυξης που οι αρχές και οι πολίτες της πόλης οραματίζονται για το μέλλον. Η, δε, υιοθέτηση του αναπτυξιακού μοντέλου, που θα προτιμηθεί με βάση τα παραπάνω, απαιτεί συστηματική δουλειά, ξεκάθαρη πολιτική, συνοδευόμενη από μια σειρά συγκεκριμένων ενεργειών οργανωτικής και τεχνικής φύσεως.

Το «Κοινοτικόν» θεωρεί ότι ο Δήμος θα πρέπει να κινηθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ανοικτό ψηφιακό περιβάλλον Έξυπνης Πόλης, ως το πλέον κατάλληλο για ένα μοντέλο ψηφιακής ανάπτυξης, το οποίο θα αναδείξει και θα ενεργοποιήσει το πλούσιο δυναμικό της πόλης και της ευρύτερης περιοχής στην κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης και θα παρέχει σοβαρές υπηρεσίες στους πολίτες, διατηρώντας τον πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο μιας εντελώς πρωτόγνωρης κατάστασης, η οποία, εκτός από ωφελήματα, κρύβει και σοβαρούς κινδύνους ή απειλές (μονοπωλιακή εκμετάλλευση, αλόγιστη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έλεγχος των πολιτών, κλπ.). Μια τέτοια επιλογή, για να καταλήξει επιτυχής, θα πρέπει να ενορχηστρωθεί σωστά. Και ενώ το ανοικτό ψηφιακό περιβάλλον είναι μεν σε θέση να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για την πόλη, απαιτεί όμως την δημιουργία ανοικτών διαδικασιών και τη συντονισμένη συμμετοχή εξειδικευμένων ανθρώπων από πολλούς τομείς, οι οποίοι θα σχεδιάσουν συνεργατικά και θα υλοποιήσουν το στρατηγικό σχέδιο για την σταδιακή μετατροπή της Πάτρας σε Έξυπνη Πόλη, αναβαθμίζοντας παράλληλα και την οργανωτική ετοιμότητα των υπηρεσιών του Δήμου.

Από τα παραπάνω προκύπτουν μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων και για τα οποία ζητάμε από τον κύριο Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο να μας απαντήσουν:

  • Πιστεύει η δημοτική αρχή ότι η διαδικασία μετασχηματισμού της πόλης της Πάτρας σε Έξυπνη Πόλη μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής και ως τέτοια πρέπει να αποτελέσει μια εκ των προτεραιοτήτων του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού;
  • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης ενός στρατηγικού σχεδίου για την Πάτρα ως έξυπνη πόλη; Ποιες είναι οι ενδεχόμενες αιτίες των καθυστερήσεων που παρατηρούνται όπως προαναφέρθηκε παραπάνω;
  • Ποιος ο βαθμός ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου στις απαιτήσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος; Έχουν καταγραφεί οι ανάγκες τους σε υλικοτεχνικές υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και οργανωτικό πλαίσιο;
  • Πιστεύει η δημοτική αρχή ότι θα χρειαστεί η συνεργασία και η αρωγή άλλων φορέων της ευρύτερης περιοχής και αν ναι, με ποιο τρόπο σκοπεύει να τις πραγματοποιήσει;
  • Ποιο είναι το μοντέλο το οποίο οραματίζεται η δημοτική αρχή για την πόλη της Πάτρας, ως προς την Έξυπνη Πόλη, ποια πολιτκο-κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια θεωρεί ότι αυτό πρέπει να πληροί και ποιες ενέργειες σκέφτεται να κάνει για την μετατροπή του σε επιχειρησιακό σχέδιο;

Είναι φανερό ότι οι παραπάνω ερωτήσεις είναι προτιμότερο να καλυφθούν με τη διεξαγωγή ενός Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο αφενός θα επικυρωθεί η βούληση της Δημοτικής Αρχής και όλων των υπόλοιπων παρατάξεων σε σχέση με το ζήτημα της Έξυπνης Πόλης και αφετέρου θα συζητηθούν και θα αντιπαλευτούν προτάσεις για το προτιμητέο ψηφιακό μοντέλο και τη μετάβαση της Πάτρας στη νέα αυτή τεχνολογική εποχή.

 

Για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ»

Θεόδωρος Ντρίνιας

Εικόνα admin